Obchodní podmínky

 Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1.    Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny „www.baxx.cz“ jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2.    Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.
 3.    Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4.    Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5.    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, až po zaplacení celé kupní ceny a jeho převzetím, případně uvedením do provozu, je-li zařízení objednáno s montáží. Celá kupní cena obsahuje položky objednané jako položky v e-shopu včetně prací a materiálu použitého během montáže a následně vyfakturovaného. Ceník montážního materiálu je přílohou položky montáže daného zařízení nebo Vám jej na požádání rádi pošleme v elektronické formě - PDF.
 6.    Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.baxx.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 7. Je-li obchodní jednání s klientem založeno na konkrétně zpracované objednávce, je nutné tu, kterou konkrétní zakázku realizovat písemnou objednávkou emailem, který se odvolává na konkrétní nabídku příslušného čísla jako identifikátoru..
 8. Každou objednávku může vedení společnosti odmítnout bez udání důvodu.
 9. U zakázek, u kterých není možné dodání do 1 měsíce od objednávky (podepsané Smlouvy o dílo), je možné, vzhledem k současné geopolitické situaci, změnit cenu a to z důvodů navýšení cen dodavatelů, kurzových rozdílů, případně dalších zatím nespecifikovaných důvodů.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné.

 1. Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 1 pracovního dne po obdržení objednávky.

      V případě dodávky zboží včetně montáže a uvedení do provozu (95% případů), bude termín dodávky domluven následně dle přání zákazníka. Zboží pak bude dovezeno montážníky včetně jeho přemístění přímo na místo instalace.

 1. Zboží je odesíláno kupujícímu poštou na dobírku, požaduje-li kupující jiný druh přepravy (např. v případě objednání „objemově a váhově“ většího zboží), je nutné se domluvit předem telefonicky na kontaktním čísle.
 2. Dobírkovné 40,- až 80,-Kč za 1 balík/karton (dle objemu a váhy, ceny uvedeny bez DPH 21%, pokud by cena byla vyšší, je zákazník vždy předem informován)
 3.  Baxx.cz si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.
 4. Je-li zakázka uzavřena včetně montáže s platbou v hotovosti po montáži a uvedení do provozu, znamená to, že zákazník uhradí zakázku ihned při převzetí.Bude-li požadovat zajet k bankomatu a podobná zdržení, bude mu následně fakturován čas, o který byl montážní tým zdržen. Příklad : 2 montážníci s cenou 400 Kč bez DPH/hod., vychází tedy při zdržení např. 45 min. 2 x 400 kč + DPH 15% = 920 Kč/hod. Vždy bude účtován čas za každou i započatou hodinu.
 5. Objednávku je možné uhradit i bankovním převodem na firemní účet vedený u Raiffeissen Bank a.s. číslo 2914650033/5500. Je-li požadována platba bankovním převodem u zakázky s montáží, musí být tato platba realizována před samotnou montáží.

Reklamace

Případné reklamace uplatňuje kupující emailem nebo na adrese provozovatele eshopu.

Současně s reklamovaným zbožím a popisem závady je nutné předložit i příslušný doklad o jeho nákupu (paragon, fakturu).

Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou montáží a manipulací s nimi, ani za škody způsobené vnějšími událostmi (tzv. vyšší moc). Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje.

Nebude-li uznána reklamace jako oprávněná, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené s příslušným zákrokem - výjezd, práce servisního technika, apod. Ceny jsou stanoveny platným vnitrofiremním předpisem.

Přeprava zboží

Příjemce zásilky je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud při přejímce zásilky zjistí příjemce zjevné vady, oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravci, se kterým je povinen sepsat zápis o škodě. Skrytou vadu je příjemce zásilky povinen oznámit přepravci bez odkladu, nejpozději však do tří dnů (do dvou pracovních dnů) ode dne, kdy mu byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Pokud tato zásada nebude prokazatelně dodržena má odesílatel (Klima-profi eshop) právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatku důkazů o vzniku škody během přepravy. Reklamaci poškozené zásilky je nutno uplatnit osobně, písemně (poštou, e-mailem: info@baxx.cz) vč. doložení zápisu o škodě.

Ochrana osobních dat zákazníků

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ atd.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou eshopem baxx.cz považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Klima-profi.cz tyto údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu.

Montáž objednávky

Je-li objednána dodávka zboží včetně montáže, probíhá tato montáž v termínu dle dohody s naším obchodním oddělením a vašimi možnostmi. K některým objednávkám je domluvena určitá stavební připravenost ze strany zákazníka. Tato podmínka je nezbytně nutná pro realizaci dané montáže. V případě, že zákazník není schopen stavební připravenost zajistit, musí naši firmu písemně informovat o této skutečnosti min. 1 týden předem. V opačném případě mu hrozí sankce ve výši 10% z ceny zakázky, min. však 5.000 Kč.

Montáž klimatizací a tepelných čerpadel jsou prováděny specialisty v daném oboru se všemi potřebnými certifikáty a vzděláním. Některé montáže však vyžadují realizaci prostupů skrze stěnu nebo střechu různých typů, systémů a požadavků. Proto firma nenese odpovědnost za problémy vzniklé porušením těchto konstrukcí. Doporučujeme proto zákazníkům, kteří mají fasádní systémy nebo střechu v záruce, nebo jim hrozí jiné poškození, aby si po montáži objednali příslušného specialistu (dodavatele), který realizovaný prostup zkontroluje a případně provede odpovídající opatření.

V případě objednávky wifi modulu k (nebo v) klimatizaci nebo tep.čerpadlu s montáží obsahuje jeho cena a cena montáže fyzické zapojení modulu ke klimatizaci, nikoliv však spárování klimatizace nebo tep.čerpadla s wifi sítí zákazníka nebo jinými zařízeními. Nemužeme garantovat kompatibilitu prvků wifi sítě zákazníka. 

Zrušení objednávky

Objednávku je možné zrušit bezprostředně po zadání objednávky a to buď telefonicky, nebo e-mailem, nejdéle však do následujícího pracovního dne z obou stran bez udání důvodu. V případě, že bylo zboží již zaplaceno, bude poukázaná částka vrácena zpět na účet zákazníka. Pokud je zboží fyzicky odesláno není možné zásilku stornovat. baxx.cz eshop si vyhrazuje právo na zrušení objednávky zákazníka v těchto případech:

 • zboží není možné doručit, protože se již nedodává
 • zákazník neuvedl všechny povinné údaje v registraci (zejména jméno, adresu a telefonní číslo)

objednávku nebylo možné telefonicky autorizovat (náhodně vybrané objednávky, nebo objednávky na větší částky jsou prověřovány telefonicky)

Zrušení objednávky zboží s montáží (např. klimatizace s montáží)

Je-li objednávka objednána s montáží (nejčastěji klimatizace s montáží) je objednávka domluvena ve spolupráci s naším obchodním zástupcem včetně dohody termínu montáže.

V případě zrušení montáže ze strany zákazníka v období delším než 2 týdny před termínem montáže je zákazník povinen uhradit storno poplatek ve výši 10% z ceny objednávky s DPH, min.však 3.000 Kč.

Bude-li montáž zrušena v období 14-4 dny před montáží činí storno poplatek 20% z ceny objednávky s DPH 21%, min. však 5.000 Kč

Bude-li montáž zrušena v období 1-3 dny před montáží činí storno poplatek 30% z ceny objednávky s DPH 21%, min. však 10.000 Kč.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Objednané zboží je až do úplného uhrazení ceny majetkem prodávajícího. Záruční list bude zákazníkovi vystaven až po kompletní úhradě celé objednávky, zboží včetně montáže apod.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť) uvedenou v katalogu internetové prodejny klima-profi.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2023