Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu Baxx.cz firmy Baxxis s.r.o.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.Baxx.cz jsou považovány za závazné.
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení
objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a
náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
5. Objednávka může být realizována elektronickou poštou, kdy zákazník reaguje na zpracovanou objednávku
(-y) a do odpovědi na ni emailem odpoví, že s nabídkou souhlasí a objednává nabízené služby a zboží (stačí
např.text : s nabídkou souhlasím a objednávám nebo text podobného znění).
6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, až po zaplacení celé kupní ceny a jeho převzetím, případně
uvedením do provozu, je-li zařízení objednáno s montáží. Celá kupní cena obsahuje položky objednané jako
položky v e-shopu včetně prací a materiálu použitého během montáže a následně vyfakturovaného. Ceník
montážního materiálu je přílohou položky montáže daného zařízení nebo Vám jej na požádání rádi pošleme v
elektronické formě - PDF. Součástí konečné ceny je i cena prací a materiálu nad rámec nabídky, který byl
během montáže použit, instalován a který je potvrzen zákazníkem podpisem na formuláři "Protokol o použitém
materiálu během montáže". Je-li zboží objednáno i s montáží, je zákazník povinen zajistit v objektu, kde má
být zboží instalováno, že elektroinstalace, na kterou bude instalované zboží montováno, je v pořádku,
provedena odbornou firmou a splňuje příslušné požadavky platných norem (elektro revize apod.). Vzniknou-li
na dodaném zboží během nebo po instalaci škoda způsobená špatnou elektroinstalací, může být tato
skutečnost důvodem ke ztrátě záruky na dodané zboží.
7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.Baxx.cz,
kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho
nákupech.
8. Záruční doba na daný výrobek nebo službu je uvedena u každého produktu nebo služby. Jsou-li nějaká
ustanovení blíže specifikující záruční podmínky a jejich podmínky, jsou tyto uvedeny v popisu toho-kterého
produktu nebo služby. Základní podmínkou platnosti záruční doby u všech klimatizací (všech
výrobců) je provedení roční servisní prohlídky každý rok, po dobu platnosti záruky. Tuto prohlídku
může provést pouze autorizovaný servisní technik naší firmy nebo certifikovaný technik námi předem
schválený.
9. Je-li zákazníkem podnikatel nebo obchodní společnost, která při objednání uvede své identifikační číslo (IČ),
dá se důvodně předpokládat, že jde o "podnikatele jednajícího v rámci své podnikatelské činnosti. Nejde tedy
o fyzickou osobu, která si kupuje zboží pro svoji osobní potřebu své domácnosti, není tedy z hlediska zákona
spotřebitelem a nemá pak zvláštní ochranu. .
10. Je-li zákazníkem fyzická osoba, která nerealizuje nákup pro účely podnikání, platí pro ni záruční doba uvedená
u výrobku při jejím objednání.
11. Je-li obchod realizován mezi dvěma podnikatelskými subjekty je záruční doba půl roku (6 měsíců).
Reklamovat lze pouze vady, které měl výrobek v době předání. Reklamace je nutné realizovat písemně, co nejdříve po
zjištění vady. V tomto případě neplatí ani 30-ti denní lhůta pro vyřešení reklamace, ale lhůta přiměřená. Její
stanovení bývá někdy složité.
12. Potvrzený Záruční list zákazník obdrží po uhrazení celé kupní ceny. Pokud si zákazník zajistí servis zboží, u
kterého nemá doplacenu celou kupní cenu, jedná se o nepovolené užití cizí věci a ponese navíc odpovědnost
za případné poškození cizí věci se všemi právními následky.
13. V případě objednávky wifi modulu k (nebo v) klimatizaci nebo tep.čerpadlu s montáží obsahuje jeho cena a
cena montáže fyzické zapojení modulu ke klimatizaci, nikoliv však spárování klimatizace nebo tep.čerpadla s wifi
sítí zákazníka nebo jinými zařízeními. Nemužeme garantovat kompatibilitu prvků wifi sítě zákazníka.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné
14. Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 3 pracovních dnů po
obdržení objednávky. V případě dodávky zboží včetně montáže a uvedení do provozu (95% případů), bude
termín dodávky domluven následně dle přání zákazníka. Zboží pak bude dovezeno montážníky včetně jeho
přemístění přímo na místo instalace.
15. Zboží je odesíláno kupujícímu poštou na dobírku, požaduje-li kupující jiný druh přepravy (např. v případě
objednání „objemově a váhově“ většího zboží), je nutné se domluvit předem telefonicky na čísle tel: 774
176 507.
16. Dobírkovné 110,- až 490,- Kč za 1 balík/karton (dle objemu a váhy, ceny uvedeny bez DPH 21%, pokud by
cena byla vyšší, je zákazník vždy předem informován)
17. Baxx.cz si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné
události.
O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.
18. Do úplného uhrazení vystavené faktury je zboží majetkem společnosti Baxxis s.r.o.
19. Je-li zakázka uzavřena včetně montáže s platbou v hotovosti po montáži a uvedení do provozu, znamená to,
že zákazník uhradí zakázku ihned při převzetí. Bude-li požadovat zajet k bankomatu a podobná zdržení, bude
mu následně fakturován čas, o který byl montážní tým zdržen.
20. Příklad: 2 montážníci s cenou 450 Kč bez DPH/hod., vychází tedy při zdržení např. 45 min. 2 x 450 Kč + DPH
15% = 1.035 Kč/hod. Vždy bude účtován čas za každou i započatou hodinu.

Reklamace
21. Případné reklamace uplatňuje kupující emailem nebo na adrese provozovatele e-shopu.
22. Současně s reklamovaným zbožím a popisem závady je nutné předložit i příslušný doklad o jeho nákupu
(fakturu nebo záruční list).
23. Reklamační řízení bude zahájeno po nahlášení reklamace emailem na adresu info@baxx.cz spolu
s příslušnými přílohami (viz řádek výše).
24. Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. O umístění jednotek rozhoduje zákazník. Jsou-li s reklamací spojeny náklady na manipulační techniku, lešení apod, jdou tyto na vrub zákazníka.
25. Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající
z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a manipulací s nimi, ani
za škody způsobené vnějšími událostmi (tzv. vyšší moc). Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje.
26. V případě, kdy naši servisní technici během své návštěvy u zákazníka zjistí, že reklamace je neoprávněná (vše
funguje jak má, zákazník nějakým způsobem svévolně zasahoval do klimatizace-tep.čerpadla nebo jiné
porušení záručních podmínek) zapíší tuto skutečnost do servisního protokolu.
27. Za neoprávněnou reklamaci je považován i výjezd z důvodu neznalosti obsluhy ovládání klimatizace, tep.
čerpadla. Následně může být zákazníkovi vystavena faktura za zbytečný výjezd ve výši 1.500 Kč/hod. a
náklady na dopravu 13 Kč/km. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Přeprava zboží:
28. Příjemce zásilky je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje
zjevné znaky poškození. Pokud při přejímce zásilky zjistí příjemce zjevné vady, oznámí tuto skutečnost bez
odkladu přepravci, se kterým je povinen sepsat zápis o škodě. Skrytou vadu je příjemce zásilky povinen
oznámit přepravci bez odkladu, nejpozději však do tří dnů (do dvou pracovních dnů) ode dne, kdy mu byla
zásilka doručena a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Pokud tato zásada nebude prokazatelně dodržena má
odesílatel (Baxx e-shop) právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatku důkazů o vzniku škody během
přepravy. Reklamaci poškozené zásilky je nutno uplatnit osobně, písemně (poštou, e-mailem: info@baxx.cz)
vč. doložení zápisu o škodě.
Ochrana osobních dat zákazníků
29. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ
______________atd.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou společností baxx.cz
považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Baxx.cz tyto údaje o zákaznících zásadně nesděluje
třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér
a pod.), a to pouze v nutném rozsahu.

Zrušení objednávky
30. Objednávku je možné zrušit bezprostředně po zadání objednávky a to buď telefonicky, nebo e-mailem. V
případě, že bylo zboží již zaplaceno, bude poukázaná částka vrácena zpět na účet zákazníka. Pokud je zboží
fyzicky odesláno, není možné zásilku stornovat. Baxx.cz e-shop si vyhrazuje právo na zrušení objednávky
zákazníka v těchto případech:
1. zboží není možné doručit, protože se již nedodává
2. zákazník neuvedl všechny povinné údaje v registraci (zejména jméno, adresu a telefonní číslo)
3. objednávku nebylo možné telefonicky autorizovat (náhodně vybrané objednávky, nebo objednávky na
větší částky jsou prověřovány telefonicky)
4. z rozhodnutí vedení společnosti
Zrušení objednávky zboží s montáží (např. klimatizace s montáží)
5. Je-li objednávka objednána s montáží (nejčastěji klimatizace s montáží) je objednávka domluvena ve
spolupráci s naším obchodním zástupcem včetně dohody termímu montáže.
6. V případě zrušení montáže ze strany zákazníka v období delším než 2 týdny před termínem montáže je
zákazník
povinen uhradit storno poplatek ve výši 10% z ceny objednávky s DPH ve výši 21%, min.však 3.000 Kč.
7. Bude-li montáž zrušena v období 14-4 dny před montáží činí storno poplatek 20% z ceny objednávky s DPH
21%, min. však 5.000 Kč.
8. Bude-li montáž zrušena v období 1-3 dny před montáží činí storno poplatek 30% z ceny objednávky s DPH
21%, min. však 8.000 Kč.

Závěrečná ustanovení
34. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání
elektronické objednávky kupujícím.
35. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek
ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného
zboží (včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť)
uvedenou v katalogu internetové prodejny baxx.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto
jinak.
36. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán